Psykosocial gruppträning

Psykosocial gruppträning och kommunikationsutveckling kan utformas antingen som en förebyggande insats, med syftet att motverka uppkomst av psykisk, psykosocial och psykosomatisk ohälsa alternativt som en rehabiliterande insats, om ohälsan redan har uppstått. Den rehabiliterande gruppträningens syfte är att psykologiskt stärka den sjukskrivne och att därigenom underlätta för personen att återgå i arbete.

Rehabiliterande gruppträning används exempelvis när medarbetare drabbats av utmattningssyndrom, stress, negativ särbehandling eller varit långtidssjukskrivna av medicinska skäl, med behov av att upparbeta den sociala förmågan inför återinträdet på arbetsplatsen. När gruppinsatsen har ett rehabiliterande syfte åtföljs individen på sin väg tillbaka till ett fungerande arbetsliv. Insatsen påbörjas i dessa fall under individens sjukskrivning och fortgår förslagsvis även efter att individen återgått i arbete.

Vid psykosocial gruppträning använder sig APP AB av den så kallade gruppanalytiska metoden. Metoden är utvecklad respektive utvärderad vid institut och universitet i Storbritannien. Den används förutom till gruppträning även som metod vid exempelvis utbildning, terapi och organisationsutveckling. Tre viktiga och centrala inslag i metoden är skapandet av tillit, förbättringen av förmågan till kommunikation samt den psykologiska konflikthanteringen av personliga likheter och olikheter mellan individerna.  

Ansvarig konsult är organisationspsykolog och utbildad i psykologiska gruppmetoder vid Institutet för gruppanalys i London.

kontakt@psykologpartner.se